ALGEMENE VOORWAARDEN DE TUIN VAN BEST

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door De Tuin van Best gevestigd te Veldhoven verder te noemen “De Tuin van Best”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via De Tuin van Best goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door De Tuin van Best, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van De Tuin van Best of door feitelijke uitvoering door De Tuin van Best komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van De Tuin van Best ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Goederen gelden als geleverd, zodra De Tuin van Best de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken bij De Tuin van Best of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.2 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat De Tuin van Best het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.3 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door De Tuin van Best steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Tarieven

4.1 Voor zakelijke klanten zijn alle tarieven in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De tarieven voor particuliere klanten zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten van door De Tuin van Best aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de tarieven inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

5. Betaling

5.1 Het factuurbedrag kan de klant per bankoverboeking, Ideal, creditcard, contant of per pinbetaling voldoen.

5.2 In geval van overeengekomen betaling op rekening dient betaling steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op De Tuin van Best te verrekenen met de door De Tuin van Best in rekening gebrachte bedragen.

5.3 De Tuin van Best heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.4 Betaling op rekening geschiedt door storting of overmaking op een door De Tuin van Best aangewezen bank- of girorekening. De Tuin van Best heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door De Tuin van Best, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door De Tuin van Best is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is De Tuin van Best bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor De Tuin van Best voortvloeiende schade.

5.5 De Tuin van Best is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan De Tuin van Best verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.6 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan De Tuin van Best vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.7 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan De Tuin van Best verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of De Tuin van Best buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van De Tuin van Best om schadevergoeding te vorderen.

5.8 Onverminderd de overige rechten van De Tuin van Best uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens De Tuin van Best gehouden om de incassokosten te vergoeden die De Tuin van Best heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.9 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Reclames

6.1 Eventuele klachten over een door De Tuin van Best geleverd product, dienen terstond door de klant aan De Tuin van Best schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien zeven [7] dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant De Tuin van Best, binnen zeven [7] dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7. Ontbinding en beëindiging

7.1 Een abonnement kan niet tussentijds worden beëindigd.

7.2 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

7.3 In geval van verzuim van de klant is De Tuin van Best gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan De Tuin van Best verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

7.4 De Tuin van Best is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De Tuin van Best zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8. Overmacht

8.1 De Tuin van Best is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van De Tuin van Best opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door De Tuin van Best niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van De Tuin van Best zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, uitzonderlijke weersomstandigheden, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij De Tuin van Best als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van De Tuin van Best of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van De Tuin van Best.

8.3 Indien De Tuin van Best bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Tuin van Best is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van De Tuin van Best.

9.2 De totale aansprakelijkheid van De Tuin van Best zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door De Tuin van Best aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

9.3 De Tuin van Best is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op een met De Tuin van Best gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

10.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Tuin van Best ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.